Courses 
Urządzenia techniki komputerowej 2018/2019 klasa 2TiThis course requires an enrolment key
Diagnostyka urządzeń komputerowych klasa 1 2016/2017This course requires an enrolment key
Urządzenia techniki komputerowej 2Ti 2016/2017This course requires an enrolment keyInformation
Urządzenia Techniki Komputerowej - cz.IIThis course requires an enrolment keyInformation
UTKThis course requires an enrolment key
Diagnostyka urządzeń komputerowych klasa 2Ti 2017/2018This course requires an enrolment key
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej klasa 1ti 2017/2018This course requires an enrolment key
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej klasa 1ti2 2017/2018This course requires an enrolment key
Diagnostyka i naprawa UTK I TiThis course requires an enrolment key
Diagnostyka urządzeń komputerowychThis course requires an enrolment key
Diagnostyka urządzeń komputerowych 2016/2017 2 Ti2This course requires an enrolment key
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 2018/2019 klasa 1i1 gr 1This course requires an enrolment key
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 2018/2019 klasa 1i1 gr 2 This course requires an enrolment key
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 2018/2019 klasa 1i2 gr 1This course requires an enrolment key
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 2018/2019 klasa 1i2 gr 2This course requires an enrolment key